Oferta

Oferujemy kompleksową obsługę księgową, kadrowo-płacową. Naszym Klientom zapewniamy szeroki wachlarz usług doradczych: udzielanie konsultacji, porad oraz wsparcia w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i rozliczeń podatkowych. W oparciu o udzielone pełnomocnictwa reprezentujemy naszych partnerów przed urzędami.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek i osób fizycznych

 • opracowanie zasad polityki rachunkowości
 • opracowanie zakładowego planu kont i jego wdrożenie
 • dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej (łącznie z dekretowaniem dokumentów)
 • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 • ustalanie wysokości należnego i naliczonego podatku VAT
 • sporządzanie według wzorów określonych przepisami, deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do US
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych GUS
 • sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
 • sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi
 • zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej
 • sporządzanie przelewów dot. należności publicznoprawnych (ZUS, US)
 • monitoring należności i zobowiązań

Pełna księgowość

 • dokonanie zapisów w KPiR lub ewidencji ryczałtu
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • sporządzanie planów amortyzacji środków trwałych oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, a także wartości niematerialnych i prawnych
 • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 • prowadzenie ewidencji VAT
 • sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych
 • przygotowanie dowodów wpłat lub przelewów na poszczególne podatki

Kadry i płace

 • sporządzanie umów o pracę, zlecenia, dzieła (na podstawie uzyskanych informacji)
 • sporządzanie list płac, rachunków do umów cywilnoprawnych
 • prowadzenie dokumentacji rejestracyjnej pracowników i zleceniobiorców (ZUS)
 • prowadzenie imiennych kart przychodów pracownika
 • prowadzenie kartotek pracowników wraz z niezbędną dokumentacją
 • prowadzenie ewidencji urlopów pracowników, dokumentacji zwolnień z pracy (płatnych i niepłatnych)
 • prowadzenie ewidencji świadczeń socjalnych
 • prowadzenie ewidencji świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego
 • sporządzanie dokumentacji obrachunkowej do list płac (deklaracje na potrzeby ZUS, deklaracje dla potrzeb urzędów skarbowych: PIT 4, PIT 8AR)
 • sporządzanie zeznań rocznych pracowników PIT 11, PIT 8B, PIT 40
 • sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników (na żądanie)
 • przygotowanie gotówkowych dowodów wpłat lub przelewów wynagrodzeń na rachunki bankowe pracowników
 • sporządzanie świadectw pracy

Doradztwo

 • doradztwo indywidualne
 • pomoc przy rejestracji działalności gospodarczej oraz zakładaniu spółki
 • roczne rozliczenia osób fizycznych
 • nadzór księgowy
 • sporządzanie deklaracji VAT-UE, NBP
 • rozliczanie różnic kursowych z kontrahentami oraz na rachunku walutowym
 • reprezentowanie klientów przed Urzędem Skarbowym, ZUS, PIP w oparciu o udzielone pełnomocnictwo
 • odbiór dokumentów z siedziby klienta na jego życzenie
 • sporządzanie deklaracji INTRASTAT